Przejdź do głównej części

Agent ubezpieczeniowy

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pośrednik wykonujący czynności agencyjne związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. Zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń. Za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia odpowiada zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, i umowy agencyjnej zawartej z danym zakładem ubezpieczeń.