Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Podstawę organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia stanowi Narodowy Fundusz Zdrowia, zarówno w znaczeniu instytucji publicznej, jak też w znaczeniu środków pieniężnych. Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucja dysponuje (zarządza) Narodowym Funduszem Zdrowia pełniąc rolę tzw. płatnika, pośredniczącego, według ustalonych zasad, między osobami korzystającymi z publicznych świadczeń zdrowotnych a podmiotami (podstawowe zakłady opieki zdrowotnej, szpitale) udzielającymi tych świadczeń.

Koszty zrealizowanych w 2019 r. zadań NFZ wyniosły ok. 92,5 mld zł.
Finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia zadania dotyczą przede wszystkim świadczeń opieki zdrowotnej (w tym: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, refundacji leków), których koszty wyniosły ok. 89,5 mld zł, czyli na osobę średnio ok. 2300 zł.

Z nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynika, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6 proc. PKB w 2024 r.
W latach 2020–2023 na finansowanie ochrony zdrowia mają być przeznaczane środki finansowe w wysokości nie niższej niż:
• 5,03 proc. PKB w 2020 r.
• 5,30 proc. PKB w 2021 r.
• 5,55 proc. PKB w 2022 r.
• 5,80 proc. PKB w 2023 r.
Projekt budżetu na 2020 r. zakłada, że wydatki na publiczną ochronę zdrowia przekroczą 5,03 proc. PKB, gdyż wyniosą ok. 109 mld zł.
Czy takie tempo wzrostu nakładów na zdrowie przyczyni się do lepszego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
Zobaczymy!