Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Podstawę organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia stanowi Narodowy Fundusz Zdrowia, zarówno w znaczeniu instytucji publicznej, jak też w znaczeniu środków pieniężnych. Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucja dysponuje (zarządza) Narodowym Funduszem Zdrowia pełniąc rolę tzw. płatnika, pośredniczącego, według ustalonych zasad, między osobami korzystającymi z publicznych świadczeń zdrowotnych a podmiotami (podstawowe zakłady opieki zdrowotnej, szpitale) udzielającymi tych świadczeń.

Koszty planowanych do zrealizowania w 2019 r. zadań NFZ mają wynieść prawie 92,5 mld zł.
Finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia zadania dotyczą przede wszystkim świadczeń opieki zdrowotnej (w tym: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, refundacji leków), których koszty mają wynieść prawie 89,5 mld zł, czyli na osobę średnio ok. 2300 zł.