Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia obowiązkowe

Zgodnie z ustawą ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (nazywane „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, używany skrót: OC ppm);
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego )nazywane „ubezpieczeniem OC rolników”);
3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (nazywane „ubezpieczeniem budynków rolniczych”);
4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia obowiązkowe określone w punktach od 1 do 3 są ogólnie znane. Znacznie mniejsza jest świadomość konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia wynikającej z treści punktu 4. Otóż w ramach dokonanej jeszcze w 1995 r. nowelizacji ustawy, z zapisu tego punktu znikło tylko jedno, ale jakże ważne, słowo – „dotychczas” (wcześniej: „na mocy dotychczas obowiązujących ustaw”). Wykreślenie to stało się swoistym otwarciem do tworzenia stale to nowych ubezpieczeń obowiązkowych. W Polsce przymusy ubezpieczenia zaczęły się szybko mnożyć. Niemal każda regulacja branżowa wiązała się z pojawieniem nowego ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń, wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia. Co ważne, zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.

Należy zauważyć, iż obowiązek ubezpieczenia powoduje, że posiadając jakieś dobro lub wykonując jakieś zajęcie zawodowe musimy jakby automatycznie stać się ubezpieczającym/ubezpieczonym.

Zwrócimy uwagę przede wszystkim na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, które w organizacji i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych mają szczególne znaczenie.