Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

– O instytucjach ubezpieczeniowych

Wśród instytucji finansowych ważna jest znajomość instytucji rynku ubezpieczeniowego. Należą do nich w szczególności:
– Zakłady ubezpieczeń
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
– Rzecznik Finansowy
– Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Do instytucji ubezpieczeniowych należy zaliczyć też:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), chociażby dlatego, że uczeń ma dostrzegać „konieczność wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę” i rozumieć ubezpieczeniową konstrukcję systemu emerytalnego.
Znajomość ZUS, podobnie: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), ma też istotne znaczenie z punktu widzenia rozumienia finansów publicznych i finansów osobistych.
(TS.)

Zwróć uwagę na sposoby reprezentowania interesów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. Zauważ działania ex ante (uprzedzające spory) i działania ex post (po zaistnieniu sporu). Przywołaj możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.