Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

– O instytucjach ubezpieczeniowych

Wśród instytucji finansowych ważna jest znajomość instytucji rynku ubezpieczeniowego. Należą do nich w szczególności:
– Zakłady ubezpieczeń
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
– Rzecznik Finansowy
– Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Do instytucji ubezpieczeniowych zaliczane są też:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
– Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
,
chociaż można mieć mniejsze lub większe zastrzeżenia co do ubezpieczeniowych zasad ich działania.