Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie społeczne

Pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Questions), również na pytania zadawane nam na Facebooku.
Jeżeli udzielona odpowiedź jest niezadowalająca lub budzi wątpliwości, prosimy o zwrócenie nam na to uwagi. Odpowiedź uzupełnimy lub szerzej wyjaśnimy.

Mój pracodawca mówi, że jest płatnikiem składek na ZUS. Przecież ja też płacę składki. Kto to jest płatnik?

Gdy mówimy o systemie zabezpieczenia społecznego często pojawia się określenie "płatnik".
W systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem rzeczywiście jest pracodawca (podmiot zatrudniający), a więc ten podmiot, który ma obowiązek przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast składki w części płaci pracownik, w części płaci pracodawca.
Płatnik (podmiot zatrudniający) ma obowiązek naliczania składek od wynagrodzenia, i tych płaconych przez pracownika, i tych płaconych przez pracodawcę, a następnie obowiązek przekazywania składek – w odpowiedniej wielkości – na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, znajdujący się w dyspozycji ZUS. Składek nie płaci się na ZUS!
Pojęcie płatnika występuje też w systemie zabezpieczenia zdrowotnego; zob. na portalu – zabezpieczenie zdrowotne.
(TS.)

Dlaczego mówienie o płaceniu składek na ZUS jest niepoprawne?

Jest niepoprawne, choć tak się powszechnie mówi i takie stwierdzenie można usłyszeć nawet w debacie sejmowej czy dyskusjach ekspertów ekonomicznych.
Koszty administracyjne ZUS pokrywane są z budżetu państwa. Natomiast składki płacone przez pracowników i pracodawców są przekazywane na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), z którego są finansowane świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
Poprawnie powinno się mówić o płaceniu składek na FUS lub do systemu ubezpieczeń społecznych.
(TS.)

Z odpowiedzi na pytanie o "składki na ZUS" wynika, że składki płaci się na dany fundusz, a nie na daną instytucję. Czy tak jest zawsze?

Tak, składki zawsze są płacone na odpowiednie fundusze, a nie na instytucję, która funduszem zarządza, administruje czy dysponuje. Możemy tutaj przywołać przykład – w prawdzie już niedługo likwidowanych – Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). To na nie, a nie na – zarządzające OFE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) są odprowadzane składki.
Natomiast innym problemem jest to, z czego jest finansowane zarządzanie (administrowanie) danymi funduszami. Może być ono finansowane z ustalonego odpisu od składki lub pokrywane z części funduszu. Tak jest w przypadku funduszy inwestycyjnych albo w przypadku funduszy ubezpieczeniowych, o czym piszemy na portalu, omawiając finanse zakładu ubezpieczeń.
(TS.)