Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Konstrukcje ubezpieczeń

Konstrukcje konkretnych ubezpieczeń są zwykle bardzo złożone. Wystarczy spróbować przeczytać jakieś tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), dołączane do każdego ubezpieczenia. Tymczasem często słyszy się, że „ogólne warunki ubezpieczenia trzeba przeczytać przed podpisaniem umowy ubezpieczenia”, albo też spotykamy się z zarzutem „dlaczego wcześniej nie przeczytałeś ogólnych warunków ubezpieczenia”, gdy po wystąpieniu szkody (straty) mamy wątpliwości co do wysokości ustalonego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania lub świadczenia. Czy zatem ogólne warunki ubezpieczenia powinniśmy czytać?

Poniżej podajemy, czym są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i jakie informacje zawierają.

Będziemy też opisywać (w miarę rozwoju portalu) podstawowe (fundamentalne) konstrukcje ubezpieczeń (tych w szczególności adresowanych do seniorów), bo to dopiero ich znajomość i zrozumienie pozwala zapoznać się z ważnymi warunkami i realnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej oferowanej nam przez zakład ubezpieczeń, w związku z ryzykami, przed których skutkami chcemy się ubezpieczyć.

Ogólne warunki ubezpieczenia (powszechnie stosowany skrót: OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, zawieranej przez ubezpieczającego z ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń, towarzystwem ubezpieczeń). OWU określają warunki na jakich zawierana jest umowa ubezpieczenia, w szczególności:
– rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot;
– zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń);
– ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń);
– sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej;
– sposób ustalania odszkodowania lub świadczenia;
– możliwości dokonania zmiany umowy ubezpieczenia;
– przesłanki, sposoby i terminy wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że nie zawsze ubezpieczający jest ubezpieczonym. Jednak w każdej umowie występuje ubezpieczony, którego zdrowie lub życie albo interes majątkowy został ubezpieczony na warunkach opisanych właśnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

W kolejnych zakładkach będziemy opisywać i wyjaśniać podstawowe (fundamentalne) konstrukcje wybranych ubezpieczeń dla seniorów. Jesteśmy zdania, że powinniśmy je znać przed rozmową z agentami czy brokerami, którzy będą nam pomagali w zorganizowaniu potrzebnej ochrony ubezpieczeniowej.
(TSz)