Przejdź do głównej części

Ryzyko

O ryzyku dla seniorów

Dla rodzin osób starszych świadomość zagrożeń zdarzeniami, których wystąpienie spowoduje stratę w zasobach (w dochodach, mieniu, majątku) ich gospodarstwa domowego jest z pewnością bardzo ważna. Świadomość ryzyk jakie dotyczą rodzinnych gospodarstw domowych seniorów – poza oczywistym aspektem emocjonalnym związanym z zaistnieniem danego ryzyka – ma bowiem niezwykle istotny aspekt finansowy, którego nie sposób pominąć, odpowiadając sobie na pytanie, jak mamy zadbać o swoje bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne, i dziś, i jutro.

Opis i wyjaśnianie ryzyk rozpocznijmy od tych, które są uwzględniane, w organizowanym przez państwo, systemie zabezpieczenia społecznego.

Ryzyko choroby wiąże się z koniecznością skorzystania z opieki zdrowotnej, a więc z ewentualną stratą finansową w postaci wydatku na świadczenie zdrowotne. Właśnie to ryzyko nakazuje zorganizowanie, finansowanego ze środków publicznych (podatków, składek), systemu zabezpieczenia zdrowotnego, który zapewniałby odpowiedni dostęp do usług i świadczeń medycznych.

Ryzyko śmierci żywiciela wiąże się ze śmiercią osoby, która rodzinie zapewniała środki utrzymania, a więc z możliwym uszczupleniem dotychczasowych dochodów. Właśnie to ryzyko uwzględnia się przy tworzeniu odrębnych funduszy, z których wypłaca się świadczenia rentowe.

Ryzyko starości wiąże się z brakiem dostatecznego zabezpieczenia finansowego na okres starości. Właśnie to ryzyko przesądza o organizacji i funkcjonowaniu powszechnego sytemu emerytalnego.

Ryzyko nagłych wydatków wiąże się z ponoszeniem wydatków na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, na koszty pogrzebu, a więc ze stratą finansową w postaci tych wydatków. Przynajmniej częściowej kompensacji tych wydatków mają służyć występujące w tym zakresie dopłaty i zasiłki.

Ryzyko niedostatku wiąże się z sytuacjami drastycznego braku środków utrzymania, a zatem można przyjąć, że jest wynikiem zaistnienia kilku ryzyk i skumulowania ich skutków finansowych.

Skutki finansowe zaistnienia wymienionych ryzyk są – według określonych zasad i w ustalonym zakresie – uwzględniane w świadczeniach z systemu zabezpieczenia społecznego (system ubezpieczeń społecznych administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodki pomocy społecznej).
Na tle problemów, które dotyczą ryzyk socjalnych i zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo, warto na ryzyka jakie dotyczą rodzinnych gospodarstw domowych seniorów spojrzeć szerzej.

Chodzi o ryzyka majątkowe, których zaistnienia mogą doświadczać seniorzy. Możliwość szkód i strat finansowych związanych z posiadaniem takich dóbr, jak: mieszkanie, wyposażenie mieszkania, działka, samochód zdaje się oczywista. Jednakże istnieją również ryzyka, a zatem możliwe szkody i straty finansowe, związane z następstwami nagłych wypadków, z odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym, ze spłatą kredytu, z zapewnieniem koniecznej ochrony prawnej, z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi.

Wszystkie wymienione ryzyka – i te socjalne, i te majątkowe – dotykają zwykle poszczególnych osób, ale w sensie finansowym wpływają – mniej lub bardziej negatywnie – na budżet, którym dysponuje dane gospodarstwo domowe seniora.

Można zatem zadać pytania:
Czy istnieje możliwość dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (doubezpieczenia) przed finansowymi skutkami ryzyk socjalnych?
Czy istnieje możliwość ochrony ubezpieczeniowej przed finansowymi skutkami wskazanych ryzyk majątkowych?