Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są najnowszym rozwiązaniem wprowadzanym do systemu zabezpieczenia emerytalnego. Nie jest to projekt ubezpieczeniowy, ale bardzo ważny z ubezpieczeniowego punktu widzenia. Chodzi bowiem o zgromadzenie odpowiedniej wielkości oszczędności, które po osiągnięciu przez uczestnika PPK określonego wieku będą mogły być wykorzystane – co należy podkreślić – również w formie ubezpieczenia, zapewniającego dożywotnią wypłatę świadczeń. Trzeba ponadto odnotować, że PPK umożliwia skorzystanie z posiadanych oszczędności wcześniej (w określonych sytuacjach, dotyczących potrzeb zdrowotnych lub mieszkaniowych).

Według ustawy, oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) tworzone są wspólnie przez pracowników, podmioty zatrudniające (pracodawców) i państwo. Wpłaty odpowiednich środków będą dokonywane na tworzone przez instytucję finansową indywidualne (prywatne) rachunki uczestników PPK – pracowników, którzy nie zrezygnują z udziału w PPK. Zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK można tylko na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Ma bowiem zastosowanie zasada tzw. automatycznego zapisu (ang. automatic enrolment, auto-enrolment) do planu oszczędzania.

Warto odwołać się do przesłanek demograficznych, ekonomicznych i behawioralnych dodatkowego oszczędzania na okres emerytalny oraz do przykładów państw tworzących podobne systemy.
Zob. Przesłanki tworzenia PPK.

Ewentualna rezygnacja pracownika z uczestnictwa w PPK wymaga przemyślenia, w czym może pomóc przyjrzenie się niektórym aspektom funkcjonowania PPK na tle systemu zabezpieczenia emerytalnego.
Zob. Zasada obliczania emerytury i na tym tle znaczenie środków pochodzących z PPK.
Zob. Wyjaśnienia do demografii emerytalnej. Konkluzja: „Warto dłużej żyć!”, ale trzeba zadbać o zabezpieczenie finansowe na ten dłuższy okres życia.

Obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK należy do podmiotu zatrudniającego (pracodawcy). Na pierwszym etapie wprowadzania PPK (od 1 lipca 2019 r.) dotyczyło to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. Na drugim etapie wprowadzania PPK (od 1 stycznia 2020 r.) dotyczy to już podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, ale nadal nie dotyczy publicznych podmiotów zatrudniających.

Poniżej lista instytucji finansowych, które zadeklarowały zarządzanie PPK, w podziale na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Zob. też autoprezentacje zarządzających na Oficjalnym Portalu Informacyjnym PPK.
(TSz)

LISTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY ZARZĄDZANIE PPK

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (kolejność według aktywów netto funduszy):

- PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- NN Investment Partners TFI S.A.
- BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
- Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
- ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE (kolejność według liczby członków OFE):

- Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ:

- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group