Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są najnowszym rozwiązaniem wprowadzanym do systemu zabezpieczenia emerytalnego. Nie jest to projekt ubezpieczeniowy, ale bardzo ważny z ubezpieczeniowego punktu widzenia. Chodzi bowiem o zgromadzenie odpowiedniej wielkości oszczędności, które po osiągnięciu przez uczestnika PPK określonego wieku będą mogły być wykorzystane – co należy podkreślić – również w formie ubezpieczenia, zapewniającego dożywotnią wypłatę świadczeń. Trzeba ponadto odnotować, że PPK umożliwia skorzystanie z posiadanych oszczędności wcześniej (w określonych sytuacjach, dotyczących potrzeb zdrowotnych lub mieszkaniowych).

Według ustawy, oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) tworzone są wspólnie przez pracowników, podmioty zatrudniające (pracodawców) i państwo. Wpłaty odpowiednich środków będą dokonywane na tworzone przez instytucję finansową indywidualne (prywatne) rachunki uczestników PPK – pracowników, którzy nie zrezygnują z udziału w PPK. Zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK można tylko na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Ma bowiem zastosowanie zasada tzw. automatycznego zapisu (ang. automatic enrolment, auto-enrolment) do planu oszczędzania.

Warto odwołać się do przesłanek demograficznych, ekonomicznych i behawioralnych dodatkowego oszczędzania na okres emerytalny oraz do przykładów państw tworzących podobne systemy.
Zob. Przesłanki tworzenia PPK.

Ewentualna rezygnacja pracownika z uczestnictwa w PPK wymaga przemyślenia, w czym może pomóc przyjrzenie się niektórym aspektom funkcjonowania PPK na tle systemu zabezpieczenia emerytalnego.
Zob. Zasada obliczania emerytury i na tym tle znaczenie środków pochodzących z PPK.
Zob. Wyjaśnienia do demografii emerytalnej. Konkluzja: „Warto dłużej żyć!”, ale trzeba zadbać o zabezpieczenie finansowe na ten dłuższy okres życia.

Obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK należy do podmiotu zatrudniającego (pracodawcy). Na pierwszym etapie wprowadzania PPK (od 1 lipca 2019 r.) dotyczyło to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. Na drugim etapie wprowadzania PPK dotyczyło to już podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, obecnie dotyczy publicznych podmiotów zatrudniających.

Poniżej lista instytucji finansowych, które zadeklarowały zarządzanie PPK, w podziale na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Zob. też autoprezentacje zarządzających na Oficjalnym Portalu Informacyjnym PPK.
(TS.)

LISTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY ZARZĄDZANIE PPK

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (kolejność według aktywów netto funduszy):

- PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
- NN Investment Partners TFI S.A.
- Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
- BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE (kolejność według liczby członków OFE):

- Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ:

- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group