Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

– Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Ogólne warunki ubezpieczenia (powszechnie stosowany skrót: OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, zawieranej między ubezpieczającym a ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń, towarzystwem ubezpieczeń). OWU określają warunki na jakich zawierana jest umowa ubezpieczenia, w szczególności:
– rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot;
– zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń);
– ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń);
– sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej;
– sposób ustalania odszkodowania lub świadczenia;
– możliwości dokonania zmiany umowy ubezpieczenia;
– przesłanki, sposoby i terminy wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że nie zawsze ubezpieczający jest ubezpieczonym. Jednak w każdej umowie występuje ubezpieczony, którego zdrowie lub życie albo interes majątkowy zostały ubezpieczone na warunkach opisanych właśnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zob. też uposażony i uprawniony z umowy ubezpieczenia.
(TS.)