Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

B

System umożliwiający zgłoszenie szkody, objętej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, swojemu zakładowi ubezpieczeń. Celem BLS jest uproszczenie procesu likwidacji szkody, gdy jej wartość nie przekracza ustalonej kwoty. Z BLS wyłącza się szkody osobowe. Odszkodowanie, przyznane przez zakład ubezpieczeń sprawcy, wypłaca zakład ubezpieczeń poszkodowanego. Nadal można stosować tradycyjną formę zgłaszania szkody u ubezpieczyciela sprawcy.

BLS

Zob. bezpośrednia likwidacja szkód.

Zniżka składki udzielana za bezszkodowy przebieg ochrony ubezpieczeniowej; stanowi element systemu bonus-malus, w którym premiuje się zniżką składki bezszkodowy przebieg ochrony ubezpieczeniowej oraz stosuje zwyżkę składki w przypadku szkodowego przebiegu ochrony ubezpieczeniowej.

Pośrednik wykonujący czynności brokerskie związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które wykonuje czynności brokerskie. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.