Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O

OC

Skrót dotyczący odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę i zobowiązania do jej naprawienia w rozumieniu prawa cywilnego.

Stosowany skrót, dodawany do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Pełne określenie tego najpopularniejszego ubezpieczenia obowiązkowego, to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Zabezpieczenie przed skutkami zaistnienia ryzyka, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. Ochrona zapewniana jest przez zakład ubezpieczeń.

Forma stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osoby trzeciej jako następstwo czynu niedozwolonego. Odpowiedzialność deliktowa obejmowana jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialności cywilna z tytułu czynów niedozwolonych.

Rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania podjętego zobowiązania umownego. Odpowiedzialność kontraktowa obejmowana jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialności cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przez osobę prawną albo w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy przez osobę fizyczną. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Pokrycie (kompensacja) straty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego. Co do zasady suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody (o ile nie umówiono się inaczej). W zasadzie odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej (jeżeli nie ustalono inaczej), a także może być wypłacane do ustalonego limitu, określonego kwotowo.

Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne (osoba wykonująca czynności agencyjne). Pracownik agenta ubezpieczeniowego (można się też spotkać z określeniem subagent). Osoby wykonujące czynności agencyjne występują w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod nazwą „pracownicy”.

Wzorzec umowny, stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia, opisujący warunki na jakich zawierana jest umowa ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej; sposób ustalania odszkodowania lub świadczenia; możliwości dokonania zmiany umowy ubezpieczenia; przesłanki, sposoby i terminy wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.