Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

S

Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Koszt ochrony ubezpieczeniowej. Składkę płaci ubezpieczający. Zob. składka ubezpieczeniowa brutto.

Sb = Sn + Kakw + Kadm + Z
gdzie:
Sb – składka brutto
Sn – składka netto
Kakw – koszty akwizycji
Kadm – koszty administracyjne
Z – „godziwy” zysk

Składka ustalana przez aktuariusza. Suma składek netto stanowi odzwierciedlenie oczekiwań ubezpieczyciela co do wysokości szkód i strat dotyczących danego ubezpieczenia. Suma składek netto powinna być równa oczekiwanej wartości odszkodowań lub świadczeń, które mogą wynikać z tytułu umów dotyczących danego ubezpieczenia.

Forma prawna działalności ubezpieczeniowej w jakiej mogą występować zakłady ubezpieczeń (ubezpieczyciele). Dominująca forma organizacyjna na polskim rynku ubezpieczeniowym. Por. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).

Wyrażona finansowo szkoda.

Związana z daną umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, górna granica odpowiedzialności (zobowiązania finansowego) zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna określana jest na podstawie subiektywnych potrzeb i możliwości finansowych wyrażanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego albo wymogu ustawowego w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Od ustalonej sumy gwarancyjnej zależy wysokość składki opłacanej za ochronę ubezpieczeniową.

Związana z daną umową ubezpieczenia, górna granica odpowiedzialności (zobowiązania finansowego) zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniu majątkowym (poza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej) suma ubezpieczenia ustalana jest w zasadzie na poziomie wartości przedmiotu ubezpieczenia (pełnego pokrycia ubezpieczeniowego). W ubezpieczeniu osobowym suma ubezpieczenia określana jest na podstawie subiektywnych potrzeb i możliwości finansowych wyrażanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego. Od sumy ubezpieczenia zależy wysokość składki opłacanej za ochronę ubezpieczeniową.

Ustalanie sumy ubezpieczenia w wysokości prawdopodobnej, maksymalnej szkody. W takim systemie suma ubezpieczenia nie ulega wyczerpaniu (wypłacane odszkodowania z reguły jej nie pomniejszają).

Ubezpieczenia emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa; ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które są finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), gromadzonego z obowiązkowych składek i z wpłat z budżetu państwa. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo.

Skutek zdarzenia losowego.

Całkowite zniszczenie lub utrata rzeczy.

Śmierć lub uszczerbek zdrowia.

Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy.