Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

N

W ubezpieczeniu majątkowym suma ubezpieczenia ustalona powyżej wartości przedmiotu ubezpieczenia. W razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie do wartości przedmiotu ubezpieczenia. W takiej sytuacji od zakładu ubezpieczeń można oczekiwać zwrotu nadpłaconej składki.

Instytucja-norma stosowana w zakresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej, odnosząca się do sprawowania nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Procedury nadzorcze dotyczą wykonywania działalności ubezpieczeniowej w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Aktualnie instytucją-organem nadzorującym działalność ubezpieczeniową jest Komisja Nadzoru Finansowego.

W ubezpieczeniu majątkowym suma ubezpieczenia ustalona poniżej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie jest wtedy wypłacane proporcjonalnie do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego (zasada proporcjonalności). W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można przyjąć, że niedoubezpieczenie oznacza sytuację, gdy suma gwarancyjna nie pozwala na pokrycie kosztów odszkodowania należnego z odpowiedzialności cywilnej.

Postanowienie w umowie ubezpieczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszające interesy konsumenta (klienta zakładu ubezpieczeń).