Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

K

Okres wyczekiwania poprzedzający realne korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez zakład ubezpieczeń, liczony od daty zawarcia umowy ubezpieczenia lub rozpoczęcia opłacania składek.

Zestawienie ryzyk socjalnych, uznawanych za społeczne ze względu na skutki ich zaistnienia, uwzględnianych w systemie zabezpieczenia społecznego. Klasyczny katalog ryzyk społecznych obejmuje ryzyka: choroby, macierzyństwa, niezdolności do pracy, śmierci żywiciela, wypadków przy pracy, bezrobocia, starości, nagłych wydatków.

Postanowienie w umowie ubezpieczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszające interesy konsumenta (klienta zakładu ubezpieczeń).

W przypadku umów ubezpieczenia jest nim poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający lub ubezpieczony, a w przypadku umów gwarancji ubezpieczeniowej jest nim zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej.

Wspólne zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej przez dwa lub więcej zakłady ubezpieczeń. Koasekuracja stosowana jest w przypadku dużych ryzyk. Koasekuracja może przewidywać solidarną odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za całe ryzyko. Odpowiedzialność koasekuratorów może być ustalana też w procentach sumy ubezpieczenia, z największym udziałem wiodącego zakładu ubezpieczeń.

Pokrywanie strat wynikających z wypadków ubezpieczeniowych odszkodowaniem lub świadczeniem.

Przedsiębiorca z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowizja otrzymywana przez brokera ubezpieczeniowego od zakładu ubezpieczeń. Kurtaż jest płacony po zawarciu umowy ubezpieczenia, przy której pośredniczył broker, reprezentując wobec zakładu ubezpieczeń podmiot wyrażający chęć skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej.
Kurtaż brokerski jest ustalany od składki płaconej przez ubezpieczającego zakładowi ubezpieczeń.
Pomiędzy brokerami ubezpieczeniowymi i zakładami ubezpieczeń najczęściej zawierane są pisemne porozumienia (tzw. porozumienia kurtażowe), określające stawki kurtażu.