Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

U

Osoba, będąca w inicjatywie skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, występująca jako strona umowy ubezpieczenia, zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń.

Ochrona ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w sferze gospodarczej.

Umowy ubezpieczenia zawierane na okresy ochrony do jednego roku. Ubezpieczenia krótkoterminowe mogą być systematycznie odnawiane.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca ryzyka majątkowe. W Dziale II działalności ubezpieczeniowej grupy 3–18 (według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Ogólny zapis ustawowy umożliwiający wprowadzanie ubezpieczeń obowiązkowych. Pełna treść: Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym zakresem ubezpieczeń obowiązkowych, według zapisu ustawowego jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności lub będące następstwem wad produktu, określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Zob. Ubezpieczenie obowiązkowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca ryzyka osobowe. W Dziale I działalności ubezpieczeniowej grupy 1–5 oraz w Dziale II działalności ubezpieczeniowej grupy 1–2 (według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Ochrona ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w sferze społecznej.

Jedna z metod zarządzania ryzykiem.

Urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają (J. Łazowski, 1934).

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Pełny zapis ustawowy: Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Zob. Ubezpieczenia obowiązkowe.

Ubezpieczenie związane z ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży jakiegoś rodzaju ładunku (transportowanych przedmiotów), niezależnie od rodzaju używanych środków transportu.

Ubezpieczenie związane z ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży jakiegoś rodzaju środka transportu.

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem z dookreśleniem wyrażającym szczególne (ekonomiczne) aspekty ochrony ubezpieczeniowej i instytucjonalizacji działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie zawierane na rzecz określonej grupy osób stanowiącej ubezpieczonych. Najczęściej zawieranie umowy ubezpieczenia w takiej formie dotyczy grup pracowniczych w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia na życie oraz grup turystycznych w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami kraju.

Ubezpieczenie obejmujące w pakiecie kilka ryzyk ubezpieczeniowych. Przykład ubezpieczenia mieszkania obejmującego ryzyka: pożaru, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej, koniecznej pomocy (assistance).

Ubezpieczenie zawarte na okres krótszy niż rok.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów („ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”); 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego („ubezpieczenie OC rolników”); 3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych („ubezpieczenie budynków rolniczych”); 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie negatywnych konsekwencji majątkowych działania albo braku działania. Konsekwencje majątkowe mogą wynikać albo z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (z odpowiedzialności deliktowej), albo z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (z odpowiedzialności kontraktowej). W ubezpieczeniu chodzi o finansowe pokrycie przez zakład ubezpieczeń negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych przez podmiot ubezpieczony (objęty ochroną ubezpieczeniową). Konkretne ubezpieczenia OC ogólnej: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Pełne, ustawowe określenie tego najpopularniejszego ubezpieczenia obowiązkowego, to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Zob. Ubezpieczenia obowiązkowe.

Określenie dotyczące jednego z ubezpieczeń obowiązkowych. Pełna, ustawowa nazwa, to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego. Zob. Ubezpieczenia obowiązkowe.

Każde rozwiązanie uważane za ubezpieczeniowe występujące w ramach systemu zabezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem z dookreśleniem wyrażającym szczególne (społeczne) aspekty ochrony ubezpieczeniowej i instytucjonalizacji działalności ubezpieczeniowej.

W ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dział I grupa 3 załącznika do ustawy ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Część inwestycyjna ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Zakład ubezpieczeń jako strona umowy ubezpieczenia, zapewniający ochronę ubezpieczeniową wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia.

Określone w umowie ubezpieczenia procentowe pokrycie ewentualnej straty przez ubezpieczonego. Powoduje proporcjonalne zmniejszenie wartości ewentualnego odszkodowania.

Według kodeksu cywilnego (Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia, art. 805) umowa nazwana, w której „ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”.

Umowa dwustronna, kwalifikowana, adhezyjna, wzajemna, nazwana i odpłatna, wyrażająca treść prawnie określonego kontraktu dotyczącego charakteru zagrożenia zdarzeniem losowym oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Osoba uprawniona do świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zob. uprawniony z umowy ubezpieczenia.

Osoba uprawniona do uzyskania odszkodowania lub świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia. Najpowszechniej występuje uprawnienie poszkodowanego w zdarzeniu drogowym (kolizji, wypadku). Uprawnienie wynika wtedy z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadanego przez sprawcę szkody. Z ubezpieczenia sprawcy szkody poszkodowany otrzymuje odszkodowanie.
Za uprawnionego z umowy ubezpieczenia uznaje się też osobę uposażoną, która otrzyma świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zob. uposażony.

„Ustawa matka”, określająca warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej.