Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

A

Pośrednik wykonujący czynności agencyjne związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. Zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń. Za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia odpowiada zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, i umowy agencyjnej zawartej z danym zakładem ubezpieczeń.

Wysokiej klasy specjalista w zakresie matematyki finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Osoba wykonująca w zakładzie ubezpieczeń czynności, które polegają przede wszystkim na właściwym ustalaniu składek na dane ubezpieczenia i na wyliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mają wyrażać zobowiązania finansowe zakładu ubezpieczeń, wynikające z zawartych umów ubezpieczenia.
Do obowiązków aktuariusza należy sprawowanie jednej z tzw. kluczowych funkcji w zakładzie ubezpieczeń, która dotyczy nadzorowania funkcji aktuarialnej.
Egzaminy na aktuariusza przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). KNF prowadzi też rejestr aktuariuszy.

Ogół form pozyskiwania klientów zakładów ubezpieczeń i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, związana przede wszystkim z aktywnością pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych); koszty akwizycji stanowią ważny element ogólnych kosztów działalności zakładów ubezpieczeń.

Powinność ustawowa dystrybutora ubezpieczeń, który – na podstawie informacji uzyskanych od ubezpieczającego – ma określić wymagania i potrzeby zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową, w celu dokonania wyboru adekwatnego ubezpieczenia. APK powinna obejmować obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz rekomendacje i uzasadnienia, które mają umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji w tym zakresie.

APK

Zob. analiza potrzeb klienta.

Ubezpieczenie związane z ryzykiem poniesienia kosztów udzielonej pomocy, niezbędnej w nagłych sytuacjach i okolicznościach w jakich może znaleźć się ubezpieczony poza miejscem i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenia assistance najczęściej występują jako ubezpieczenia uzupełniające ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne, mieszkaniowe, zdrowotne. Bywają dodawane również do produktów bankowych.

Ubezpieczenie związane z ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pojazdu mechanicznego (samochodu jako środka transportu lądowego). Powszechnie stosowany skrót: AC