Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

D

Zmiana formy prawnej działalności zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) na spółkę akcyjną (SA). Zob. TUW.

Przywrócenie dotychczasowej wysokości sumy ubezpieczenia po wystąpieniu szkody albo dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana w celu zwiększenia zakresu już posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

Prywatne ubezpieczenie uzupełniające lub stanowiące odrębną ochronę wobec publicznego zabezpieczenia społecznego, jeżeli to zabezpieczenie nie zapewnia gospodarstwom domowym dostatecznego lub pożądanego bezpieczeństwa socjalnego. Doubezpieczenie najczęściej dotyczy publicznego zabezpieczenia zdrowotnego, publicznego zabezpieczenia emerytalnego, publicznego zabezpieczenia rentowego (na wypadek niezdolności do pracy albo śmierci żywiciela).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowana odpowiednimi zachętami finansowymi ze strony państwa. Preferencje finansowe mogą występować w postaci: zwolnień podatkowych, ulg podatkowych, refinansowania składek, dopłat do składek. Prywatne ubezpieczenia, stanowiące doubezpieczenie, mają uzupełniać lub zastępować ochronę oferowaną (gwarantowaną) przez system zabezpieczenia społecznego, gdy to zabezpieczenie nie zapewnia gospodarstwom domowym dostatecznego bezpieczeństwa socjalnego. Doubezpieczenie społeczne może dotyczyć różnych ryzyk społecznych (socjalnych). (TS.)

Umowa między dwoma podmiotami prawnymi – ubezpieczycielem i ubezpieczającym. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym.

Działalność wykonywana przez dystrybutora ubezpieczeń, polegająca na: (1) doradzaniu, proponowaniu lub innych czynnościach przygotowawczych, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczeniowych, (2) zawieraniu umów w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń, (3) udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczeniowymi i w ich wykonywaniu, również w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji i opracowywaniu rankingów produktów ubezpieczeniowych, gdy klient jest w stanie na ich podstawie zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów. Zob. ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

Podmiot uczestniczący w dystrybucji ubezpieczeń: zakład ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, broker ubezpieczeniowy. Zob. ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

W załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, formalny „Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń”, obejmujący „Ubezpieczenia na życie”, składający się z 5 grup rodzajowych ubezpieczeń.
Uwaga: ten dział lepiej byłoby nazywać ubezpieczenia życiowe, gdyż pierwszą grupę w tym dziale nazywa się ubezpieczenia na życie (tak samo, jak cały dział). (TS.)

W załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, formalny „Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń”, obejmujący „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”, składający się z 18 grup rodzajowych ubezpieczeń.

Organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych. Zob. agent ubezpieczeniowy i czynności agencyjne.

Organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich. Zob. broker ubezpieczeniowy i czynności brokerskie.

Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub dalsze cedowanie przyjętego ryzyka przez zakład reasekuracji. Zob. reasekuracja.

Wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Ogół czynności ubezpieczeniowych formalnie określonych przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zob. czynności ubezpieczeniowe.