Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

T

Zakład ubezpieczeń powstały według zasad wzajemności członkowskiej. Forma prawna działalności ubezpieczeniowej. Członkowie TUW są organizatorami ochrony ubezpieczeniowej i równocześnie korzystają z ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez ich TUW. Trzeba zwrócić uwagę na różnorodność organizacyjną podmiotów odwołujących się do idei wzajemności.

Szczególna klauzula ustalająca czasowy zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC), decydujący o uznaniu konkretnego zdarzenia i jego skutków za wypadek ubezpieczeniowy (za zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową). Trigger act committed uwzględnia czas sprowokowania szkody (wystąpienia przyczyny źródłowej, przyczyny pierwotnej szkody). Oznacza to, że odpowiedzialność za szkodę przejmuje ten ubezpieczyciel, który ubezpieczał sprawcę szkody w czasie tamtego działania (lub zaniechania), stanowiącego faktyczną przyczynę powstałej szkody, a więc ma zastosowanie ustawowe stwierdzenie o szkodach, będących następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Trigger act committed stosowany jest we wszystkich obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC).
Należy zwrócić uwagę na zasady przedawniania roszczeń, albowiem od tego zależy też przejęcie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) za szkody spowodowane przez ubezpieczanego sprawcę.
Zob. inne triggery.

Czasowy zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC). Po stronie ubezpieczonego, sprawcy szkody (wyrządzającego szkodę), decyduje o uznaniu konkretnego zdarzenia i jego skutków za wypadek ubezpieczeniowy (za zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową). W konsekwencji, po stronie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) decyduje o przejęciu odpowiedzialności i o powstaniu obowiązku wypłaty świadczenia poszkodowanemu.
Ustalony rodzaj triggera istotnie różnicuje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zob. Ubezpieczenie OC. Możliwe jest bowiem rozpatrywanie zdarzenia i uznanie zdarzenia losowego za wypadek ubezpieczeniowy, z punktu widzenia: czasu sprowokowania (zaistnienia przyczyny źródłowej) szkody, czasu ujawnienia szkody, czasu zgłoszenia roszczeń, a zatem uwzględnienie jednej z niżej wymienionych okoliczności, opisujących czasowy zakres ochrony:
Trigger act committed – uwzględnia czas sprowokowania szkody (przyczynę źródłową, przyczynę pierwotną szkody) w okresie ubezpieczania sprawcy szkody;
Trigger loss occurence – w okresie ubezpieczenia powstała szkoda;
Trigger loss manifestation – o wypadku ubezpieczeniowym decyduje moment ujawnienia się szkody, niezależnie od czasu jej sprowokowania (zaistnienia przyczyny źródłowej);
Trigger claims made – roszczenie poszkodowanego zostało zgłoszone w okresie ubezpieczania sprawcy szkody.