Przejdź do głównej części

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Konieczna świadomość różnorodności ryzyk i zdarzeń oraz odpowiednia przezorność ubezpieczeniowa

Wyjazdy wakacyjne – letnie i zimowe – to szczególne okresy, w których powinniśmy korzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Po pierwsze, chodzi o świadomość zagrożeń (ryzyk i ewentualnych zdarzeń) towarzyszących danym wyjazdom. Należy przyjąć, że w tym przypadku ryzykiem ubezpieczalnym jest każde zagrożenie negatywnym zdarzeniem „turystycznym” („podróżnym”), którego zaistnienie powoduje stratę i konieczność pokrycia przez nas związanych z tym zdarzeniem (zaistnieniem ryzyka) kosztów.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na różnorodność zagrożeń (ryzyk), przed którymi może być zastosowana ochrona ubezpieczeniowa:
– ryzyko konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej (z wyjazdu), z takich przyczyn, jak choroba, śmierć osoby bliskiej;
– ryzyko konieczności zmiany rezerwacji biletu na podróż (np. z powodu opóźnienia środków transportu, niedotarcia na lotnisko);
– ryzyko konieczności przerwania podróży (pobytu) i powrotu do kraju, z takich przyczyn, jak choroba, śmierć osoby bliskiej;
– ryzyko odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną komuś szkodę;
– ryzyko choroby wymagającej usługi medycznej, leczenia;
– ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
– ryzyko niezbędnego transportu osoby z zagranicy do kraju;
– ryzyko nieodzownego ratownictwa;
– ryzyko koniecznej pomocy (np. assistance – w przypadku awarii samochodu);
– ryzyko niedostarczenia (opóźnienia w dostarczeniu) bagażu;
– ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (kradzieży) bagażu;
– ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (kradzieży) sprzętu sportowego;
– ryzyko utrudnień w realizacji celu wyjazdu (np. z powodu złych warunków atmosferycznych).
Szczególnie trzeba traktować – ryzyko związane z uprawianiem sportów. Ryzyka związane z uprawianiem sportu amatorsko na ogół są obejmowane ochroną. Natomiast ochroną mogą nie być obejmowane ryzyka związane z uprawianiem tzw. sportów ekstremalnych. Są one zwykle wyłączane z ochrony w ramach ubezpieczeń turystycznych (podróżnych) i – co do zasady – takie ryzyka powinny być obejmowane odrębną ochroną.

Po drugie, na polskim rynku ubezpieczeniowym dostępny jest cały wachlarz ubezpieczeń o różnym zakresie ochrony przed skutkami zaistnienia wymienionych ryzyk. Tak więc wykazanie odpowiedniej przezorności ubezpieczeniowej wydaje się łatwe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, z której powinniśmy czy też chcemy skorzystać. Nie warto kupować ubezpieczeniowego pakietu z ochroną zbędną i przepłacać kosztów ubezpieczenia! Nie warto też kupować ochrony niepełnej, czyli takiej, która nie obejmuje jakichś istotnych dla nas ryzyk albo takiej, która przewiduje zbyt małe sumy ubezpieczenia czy sumy gwarancyjne, albo wprowadza zbyt niskie limity finansowe odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń! Pamiętajmy, że na rynku ubezpieczeń turystycznych mamy coraz większe możliwości wyboru!

Po trzecie, ubezpieczenia są oferowane zarówno turystom indywidualnie organizującym swój wakacyjny wyjazd, jak też turystom uczestniczącym w imprezach organizowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne. W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę na to, jaką ochronę zapewnia organizator imprezy i czy nie warto się doubezpieczyć, czyli dokupić jakieś ubezpieczenie uzupełniające, pod względem zakresu ryzyk, sum ubezpieczenia czy sum gwarancyjnych, a także limitów finansowych odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Z badania Nationale-Nederlanden „Bezpieczni w podróży” (maj 2019) wynika, że co trzecia osoba (33,0%) na urlopie za granicą doświadczyła jakiegoś  zdarzenia, które mogło być objęte ochroną ubezpieczeniową: popsuł mi się samochód – 9,5%; zachorowałe(a)m podczas urlopu – 6,6%; miałe(a)m odwołany lot – 4,2%; zostałem(a)m okradziony/a – 4,1%; brał(a)m udział w wypadku/miałem wypadek – 3,0%; inne zdarzenia – 8,5%.
Tymczasem tylko 45% Polaków wyjeżdżających za granicę decyduje się na zakup ubezpieczenia turystycznego (podróżnego). Dla 11% badanych wystarczająca jest Europejska Karta Ubezpieczenia Turystycznego (EKUZ), która jednak nie obowiązuje poza Unią Europejską (Europejskim Obszarem Gospodarczym). Z EKUZ nie można pokryć kosztów leczenia w placówkach nienależących do publicznego systemu zabezpieczenia zdrowotnego, nie można pokryć wymaganych dopłat do świadczeń, ani pokryć ewentualnych kosztów transportu chorego do kraju.
Według badania przeprowadzonego dla Diners Club (czerwiec 2019) ponad 54% turystów wyjeżdżających na wakacje zagraniczne nie skorzysta z żadnego ubezpieczenia, a tylko 16% wyjeżdżających dobierze ochronę ubezpieczeniową do miejsca wyjazdu i rodzaju planowanych aktywności za granicą.
Z badania Havas Media Group (lipiec 2019) wynika, że dla wielu (25% ankietowanych) na ubezpieczenia turystyczne szkoda pieniędzy. 23% potencjalnie zainteresowanych twierdzi, że ubezpieczenia turystyczne są zbyt drogie. Dla 23% ankietowanych krótki wyjazd nie wymaga wykupienia ubezpieczenia.

Namawiamy: przezorność ubezpieczeniowa w przypadku wyjazdów turystycznych jest konieczna. Natomiast zastanowienia wymaga dobór ochrony ubezpieczeniowej.
(TS.)