Przejdź do głównej części

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Potrzebne ubezpieczenie, ale w odpowiednim zakresie

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną* lub wypoczynek za granicą** (organizowane zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z przedsiębiorstwami turystycznymi).
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe*** nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego placówkę szkolną również w sprawach dotyczących ubezpieczeń****.
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób wyboru zakładu ubezpieczeń oraz rodzaju oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Podejmując decyzję warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego lub zaufanego agenta ubezpieczeniowego (być może jest nim rodzic któregoś z uczniów). Proszę pamiętać, cena ubezpieczenia jest ważna, ale o wyborze oferty powinien decydować realny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ma to zapewniać analiza potrzeb klienta*****, która powinna dotyczyć też ubezpieczeń grupowych. Materiały marketingowe zakładów ubezpieczeń niestety często obiecują znacznie więcej w stosunku do realnego zakresu ochrony. Warto przy tym przemyśleć doświadczenia wynikające z wcześniejszego korzystanie z ubezpieczeń szkolnych.
Nie stracisz czasu zapoznając się przynajmniej z fragmentami raportu Rzecznika Finansowego.
Zob. też, co o ubezpieczeniach mówią uczniowie.

* §15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055)
** art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
*** Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
**** art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe
***** Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)