Przejdź do głównej części

PIU proponuje uwzględniać trudną sytuację finansową klientów w czasie pandemii

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała 14 rekomendacji, które uwzględniają sytuację klientów zakładów ubezpieczeń znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Zob. szczegóły.

Polska Izba Ubezpieczeń rekomenduje zakładom, członkom Izby, działania dotyczące zarówno ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych. Zakłady ubezpieczeń podejmują indywidualne decyzje, w jakim zakresie stosować rekomendacje. Ustalają też wszelkie szczegóły techniczne ich dotyczące. Wielu ubezpieczycieli już stosuje ułatwienia dla klientów. Rekomendacje mają być drogowskazem do kolejnych działań.

Ubezpieczenia życiowe
W celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, klienci, którym odroczono (zawieszono) spłatę kredytu na skutek problemów finansowych, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, będą mogli zawiesić lub odroczyć płacenie składki.
1. Zakład ubezpieczeń będzie mógł zdecydować o odroczeniu (zawieszeniu) dla całości lub części portfela ubezpieczeń, płatności składki za ubezpieczenie, zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku, na okres do 3 miesięcy.
2. W okresie odroczenia (zawieszenia) płatności składki jest świadczona ochrona ubezpieczeniowa.
3. Odroczenia (zawieszenia) udziela się, w porozumieniu z bankiem, na indywidualny wniosek klienta złożony za pośrednictwem banku.
4. Zakład ubezpieczeń ustala z klientem, za pośrednictwem banku, warunki udzielonego odroczenia (zawieszenia) płatności składki, w tym sposób rozliczenia i termin wymagalności zaległej składki należnej za okres udzielonego odroczenia (zawieszenia), biorąc pod uwagę konstrukcję produktu, postanowienia umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia oraz sytuację banku i warunki udzielonego przez niego odroczenia (zawieszenia) w spłacie kredytu.
Ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym
1. Zakład ubezpieczeń na życie może odroczyć lub zawiesić płatność składki za ubezpieczenie na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym w przypadku problemów finansowych klienta, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19. Odroczenia lub zawieszenia udziela się na indywidualny wniosek klienta.
2. Zakład ubezpieczeń ustala indywidualnie z klientem warunki udzielonego odroczenia lub zawieszenia płatności składki, w tym między innymi długość odroczenia lub zawieszenia płatności składki, sposób rozliczenia i termin płatności składki należnej za okres udzielonego odroczenia lub zawieszenia oraz zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, biorąc pod uwagę konstrukcję produktu, postanowienia umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia.
3. Proponowane działania mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umów ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, a także do innych umów ubezpieczenia z działu I załącznika do ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mających zapewnić wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, która jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków (umowy ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym).

Zakłady ubezpieczeń, w porozumieniu z bankami, podejmą indywidualne decyzje dotyczące możliwości przyjęcia rekomendowanych działań, jak również ich zakresu, okresu obowiązywania oraz szczegółowych warunków udzielania odroczenia (zawieszenia) płatności składki.

Ubezpieczenia majątkowe
1. Obniżenie lub brak zwyżki przy płatności ratalnej za ubezpieczenie OC ppm, na indywidualny wniosek klienta, za raty przypadające w czasie pandemii.
2. Priorytet przy naprawach pojazdów dla pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych
3. Wprowadzenia uproszczonego sposobu likwidacji prostych i relatywnie niewysokich szkód, np. zdalne oględziny (jeśli jest taka możliwość), oświadczenie poszkodowanego, telemedycyna itp.
4. Wprowadzenie uproszczonego procesu odnowienia umów, zawierania nowych umów lub, na wniosek klienta na zasadach indywidulanie ustalonych przez każdy zakład ubezpieczeń, przedłużenia umów, których okres ubezpieczenia kończy się w okresie pandemii
5. Wprowadzenie wygodnych dla klientów procedur inspekcji technicznych oceny ryzyka
6. Kontynuację, po indywidualnej ocenie ryzyka, oferowania gwarancji organizatorom turystyki. Dzięki temu działaniu, rynek ubezpieczeniowy umożliwi ciągłość funkcjonowania tym przedsiębiorcom.
7. W celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności, najszybszą możliwą płatność kontrahentom za wykonaną usługę (warsztaty naprawcze, firmy transportowe, lekarze orzecznicy).