Przejdź do głównej części

Rzecznik Finansowy – „Strategia edukacji finansowej”

Rzecznik Finansowy opracował „Strategię edukacji finansowej Rzecznika Finansowego” zgodną z zaleceniami OECD co do fundamentalnych założeń działalności w tym zakresie. Dokument zawiera ogólną problematykę związaną ze strategią edukacji finansowej, jej podstawowe założenia i kierunki działania, którymi będzie kierował się zespół Rzecznika Finansowego realizując inicjatywy edukacyjne. Zob. „Strategię edukacji finansowej Rzecznika Finansowego” oraz Projekt OECD.

Warto zauważyć, że: Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness (Zalecenie w sprawie zasad i dobrych praktyk w zakresie edukacji finansowej i świadomości finansowej) to dokument OECD z lipca 2005 r. Są i późniejsze, z których dwa z kwietnia 2008 r. (1) Recommendation on Good Practices for Enhanced Risk Awareness and Education on Insurance Issues (Zalecenie w sprawie dobrych praktyk w zakresie zwiększania świadomości ryzyka i edukacji na temat ubezpieczeń) i (2) Recommendation on Good Practices for Financial Education Relating to Private Pensions (Zalecenie w sprawie dobrych praktyk w zakresie edukacji finansowej dotyczącej prywatnych emerytur) wydawały się wtedy (wydają się nadal?) najistotniejsze.