Przejdź do głównej części

Jerzy Handschke

Jerzy Handschke

Jerzy Handschke (1948-2013) – profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie finansów i ubezpieczeń. Przez większą część życia zawodowego związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu*. Na tej uczelni w latach 2005-2013 kierownik Katedry Ubezpieczeń. Wybitny nauczyciel akademicki (promotor dziewięciu prac doktorskich) oraz bardzo dobrze znany organizator studiów i badań nad ochroną ubezpieczeniową. Autor i współautor ponad 100 publikacji: rozdziałów w monografiach i podręcznikach, artykułów naukowych, książek pod redakcją naukową. Szczególne zainteresowanie teoretycznymi podstawami ubezpieczeń (Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i praktyce – 1974; Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty – 2009), funkcjami ubezpieczeń (Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych – 1998), polityką ubezpieczeniową (Pojęcie, treść i zasady polityki ubezpieczeniowej – rozważania nie tylko metodologiczne – 1998), ubezpieczeniami rolnymi (Charakter ryzyk zagrażających produkcji rolnej – 1973; Społeczne aspekty ubezpieczeń majątkowych gospodarstw rolnych – współautor 2010). Współredaktor najbardziej poczytnego podręcznika Ubezpieczenia (2010). Redaktor naczelny „Wiadomości Ubezpieczeniowych” (2005-2013), członek Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, członek Komitetu Redakcyjnego Serii „Współczesne Ubezpieczenia”. W latach 1981-1999 wiceprzewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA). Zaangażowany w praktykę ubezpieczeniową (prezes Zarządu ZU Hestja SA; członek Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych; członek Rady Nadzorczej PZU Życie SA). Człowiek Roku Ubezpieczeń (2008). Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.

*Wcześniej: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.